About us

บริษัท ควอดราเทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบโปรแกรม เพื่อการบริหาร องค์กร ขึ้นโดยฝีมือคนไทย เนื่องจากทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ดังนี้คือ จัดสร้างโปรแกรม ERP ที่ตอบสนององค์กรธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้มีความสอดคล้องและสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ไม่แพ้ระบบ ERP ของบริษัทต่างประเทศที่ต้องใช้ทุนสูงในการใช้งานและการบริหาร